شناخت پرندگان

کارگاه در یک نگاه

در این کارگاه دانش آموزان با گونه های مختلف پرندگان آشنا می شوند. چند گونه های خاص و متفاوت را کامل می شناسند. با اصول و قوانین پرنده نگری آشنا می شوند, با زندگی و آوا های پرندگان آشنا می شوند و میتوانند آنها را طبیعت تشخیص دهند

برنامه آموزشی کارگاه

 • تئوری در مدرسه

شناخت پرندگان، زندگی و مهاجرت آنها، مشاهده ی آنها در طبیعت، آوا های پرندگان، شناخت پرندگان اندمیک و مهاجر

 • عملی در مدرسه

در این کارگاه دانش آموزان با استاد پرنده شناس بازدید علمی از باغ پرندگان خواهند داشت تا با آموزش های تئوری بیشتر آشنا شوند و آماده ی اردوی پایان دوره ی خود شوند.

اردوی پایان دوره

پس از اتمام آموزش های تئوری در مدرسه و عملی باغ پرندگان، دانش آمزان عازم دریاچه چیتگر می شوند تا با استفاده از دوربین و تجهیزات لازم  پرندگان دریاچه و پرندگان مهاجری که به دریاچه آمده اند را مشاهده کنند و با آنها آشنا شوند.

 

 

نام سرفصل
شناخت پرندگان 1
 • آشنایی کلی با گونه پرنده
 • شناخت کلی پرندگان ایران
 • شناخت کلی پرندگان مهاجر
 • شناخت اصول و قواعد پرنده نگری
 • پرنده نگری در طبیعت

اردو های پایان دوره

این برنامه در یک نگاه

 • مدت 0 روز
  0 شب
 • استان
 • نزدیک ترین تاریخ وجود ندارد

محاسبه قیمت